Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας – Τεχνικού Ασφαλείας Εργοταξίου

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας, περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν.3850/2010,

 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας:

  • Επισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης βάσει του προγράμματος που καταρτίζεται σε συνεννόηση με την εταιρεία-πελάτη και καθορίζεται στο θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ πρόγραμμα επισκέψεων της εγκατάστασης.
  • Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του διενεργεί ελέγχους  σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.
  • Εντοπίζει τους κινδύνους που δύναται να διατρέχει το προσωπικό της επιχείρησης και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη αυτών.
  • Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
  • Προτείνει και παραδίδει γραπτώς στην επιχείρηση οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών κάθε εργαζομένου.
  • Επιβλέπει ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και τους ενημερώνει για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
  • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
  • Οργανώνει σε συνεργασία με την επιχείρηση πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
  • Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες.
  • Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ βιβλίο Υποδείξεων της επιχείρησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ