Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικύνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταφορά (οδικώς, σιδηροδρομικώς ή πλωτώς) ή αποθήκευση και φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν καθήκοντα σε Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ή αλλιώς και πιο ευρέως γνωστό Σύμβουλο ADR.

 

Τα αρχικά ΑDR (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς. Η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων της Συμφωνίας. Αντίστοιχα, υπάρχει η συμφωνία σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποιούνται σιδηροδρομικώς και αναφέρεται με τα αρχικά RID (Reglement International concernant le transport des marchandises angereuses par chemin de fer).

 

Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία ισχύει στην Ελλάδα με βάσει της ΚΥΑ 40955/4862/2013, κάθε επιχείρηση, της οποίας οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μεταφορά, συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς ή/και σιδηροδρομικώς, θα πρέπει να διορίζει «Σύμβουλο Ασφαλείας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων», υπεύθυνο για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον.  Οι ΣΑΜΕΕ κατόπιν κατάρτισης, λαμβάνουν ύστερα από εξετάσεις το κατά νόμο οριζόμενο πιστοποιητικό.

 

Η ELGEK ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και αναλαμβάνει την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση τήρησης των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center
54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 446 100
Fax: +30 2310 458 062

Url: www.elgek.com
E-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ