Εκπόνηση φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.)

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Π.Δ. 305/1996 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK”, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε ένα εργοτάξιο, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου ή ο κύριος του έργου είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και την κατάρτιση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας), είναι ουσιαστικά μία ολοκληρωμένη μελέτη που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει να εφαρμόζεται στο εργοτάξιο έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.

Το ΣΑΥ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία για:

  • Τους       κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, λαμβανομένων υπόψη των δραστηριοτήτων.
  • Ειδικά μέτρα για τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ, του άρθρου 12, ΠΔ 305/96.
  • Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
  • Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις
  • Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
  • Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις
  • Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων
  • Τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών
  • Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A’ βοηθειών
  • Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις

 

Το ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας), είναι η καταγραφή των στοιχείων του έργου, έτσι όπως αυτό τελικά κατασκευάσθηκε, ενώ επιπλέον περιλαμβάνει και μία σειρά οδηγιών και χρήσιμων στοιχείων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (όπως για παράδειγμα οι εργασίες συντήρησης/καθαρισμού, μετατροπών κλπ.). Δηλαδή αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, οπότε και έχει μεγάλη σημασία να αναπροσαρμόζεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που επέρχονται σε αυτό, ώστε μετά την ολοκλήρωση του να είναι πλήρες και με όλα τα στοιχεία και τις χρήσιμες οδηγίες όπως αυτά έχουν κατασκευασθεί.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ι. Τσαλουχίδη 20, Business Center54250, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

Τηλ: +30 2310 446 100Fax: +30 2310 458 062

E-mail

Url: www.elgek.comE-mail: info@elgek.com

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ
espa_georgoudis